Terug naar Home

ALGEMENE VOORWAARDEN

13 feb 2017

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Ewake diensten van welke aard en onder welke benaming dan levert. In deze Algemene Voorwaarden zijn de volgende hoofdstukken opgenomen:

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: definities

Artikel 2: toepasselijkheid

Artikel 3: offerte, aanbod en aanvaarding

Artikel 4: duur van de Overeenkomst en opzegging

Artikel 5: uitvoering van de Overeenkomst door Ewake

Artikel 6: prijs

Artikel 7: betalingsvoorwaarden

Artikel 8: wijzigingen en meerwerk

Artikel 9: revisies

Artikel 10: aansprakelijkheid

Artikel 11: overmacht

BEHEER EN ONDERHOUD HOSTING EN DOMEIN

Artikel 12: beheer en onderhoud van hosting

Artikel 13: registratie en beheer van domeinnamen

Artikel 14: 'notice and take down'

ONTWIKKELING VAN WEBSITES

Artikel 15: specificaties en ontwikkeling van website

Artikel 16: aflevering, installatie en acceptatie

Artikel 17: eigendomsvoorbehoud, gebruikersrecht

Artikel 18: garantie

SLOTBEPALINGEN

Artikel 19: wijzigingen in Algemene Voorwaarden

Artikel 20: slotbepalingen

Algemene bepalingen

Definities

Artikel 1

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die met Ewake een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Ewake een offerte daartoe heeft uitgebracht.

Ewake: Aanbieder van de IT-diensten, waaronder het bouwen van websites en het beheren van domein en hosting, partij waarmee Opdrachtgever de Overeenkomst sluit.

Partijen: De Opdrachtgever en Ewake gezamenlijk

Dienst: De specifieke dienst die de Opdrachtgever met Ewake overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst, dan wel offerte.

Overeenkomst: De Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Ewake krachtens welke Ewake de Dienst zal uitvoeren.

Website: Een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

Onderhoud van een website: Het door Ewake inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst & afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.

Toepasselijkheid

Artikel 2

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Ewake goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan de Opdrachtgever levert.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Wanneer een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is, al dan vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen treden vervolgens in overleg om een bepaling te formuleren, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Offerte, aanbod en aanvaarding

Artikel 3

3.1 Ewake zal een offerte opstellen, waarin duidelijk wordt gemaakt waar de Dienst uit zal bestaan. Daarnaast wordt er opgenomen tegen welk bedrag de Dienst aangeboden wordt.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst aanvaard. Aanvaarding kan zowel elektronisch of schriftelijk. Denk hierbij aan aanvaarding via per e-mail, telefoon, middels SMS of andere vergelijkbare technologieën of per fax of brief.

3.3 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Ewake zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Indien het blijkt dat de verstrekte gegevens van Ewake onjuist zijn, heeft zij het recht om deze onjuistheden te herstellen.

Duur van Overeenkomst en opzegging

Artikel 4

4.1 Het ontwerpen, stijlen, restylen of herwerken van een nieuwe website, andere computerprogramma's of grafisch ontwerpen is een overeenkomst die wordt uitgevoerd in regie. Werken waarvoor geen levertijd voorafgaandelijk is overeengekomen, worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn.

4.2 De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlegd, tenzij de Opdrachtgever de overeenkomst beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn ten minste één (1) maand vóór het einde van de desbetreffende periode.

4.3 In tegenstelling tot het tweede lid heeft de Opdrachtgever, wanneer hij een natuurlijk persoon is die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, het recht om iedere dag op te zeggen. De opzegging voor een domein zal dan na één (1) maand effect krijgen, na de dag waarop is opgezegd.

4.4 Ewake is gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te verwijderen of ontoegankelijk te maken, wanneer de Opdrachtgever heeft opgezegd of wanneer de Overeenkomst wordt ontbonden. Ewake is dan niet verplicht om een kopie van de data te verschaffen.

4.5 De Opdrachtgever is gerechtigd om een overeenkomst van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan tussentijds op te zeggen wanneer de Opdrachtgever een verstrekte overeenkomst van opdracht herroept dient deze alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

4.6 De uitvoeringstermijn eindigt met de voorlopige oplevering, die stilzwijgend geschiedt ter gelegenheid van de publicatie op het internet.

4.7 Na publicatie op het internet volgt een periode van veertien dagen waarin de klant nog opmerkingen kan maken, waarna de website definitief wordt geacht te zijn opgeleverd.

4.8 Onderhoudscontracten voor de website vangen aan op de dag dat de website op onze server of aan onze server gelinkt staat, en worden voor de duur van (1) jaar aangegaan, hierbij geldt een opzegtermijn van ten minste (1) maand met terugwerkende kracht wordt het contract ontbonden.

4.9 Onderhoudscontracten van onbepaalde duur zijn direct opzegbaar, hierbij geldt een opzegtermijn van ten minste (1) maand.

4.10 Ewake kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Ewake gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden.

4.11 Ewake heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, uitstel van betaling of een concordaat heeft aangevraagd of verkregen of anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Uitvoering van de Overeenkomst door Ewake

Artikel 5

5.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Ewake naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Ewake het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onder aanneming. Wanneer hierdoor sprake zou zijn van onverwachte meerkosten, zijn deze alleen voor rekening van de Opdrachtgever wanneer dat in nader overleg wordt overeengekomen.

5.3 De opgegeven termijnen van levering, die gesteld worden door Ewake, hebben een indicatieve strekking. Dit tenzij schriftelijk in de Overeenkomst is overeengekomen dat het om een resultaatsverbintenis gaat. Overschrijding van de indicatieve termijnen geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

5.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ewake aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden aangeboden aan Ewake. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Ewake zijn verstrekt, heeft Ewake het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Ewake de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Prijs

Artikel 6

6.1 Ons uurtarief voor werkzaamheden buiten de offerte om bedraagt €20-.

6.2 Alle genoemde bedragen of prijzen op de website zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, tenzij anders is aangegeven. Over het totaalbedrag op de daarvoor bestemde factuur word 21% (BTW) gerekend. De kenbaar gemaakte prijzen voor de Dienst zijn steeds in euro's en de Opdrachtgever dient alle betalingen in euro's te voldoen. 50% na akkoord en voor aanvang van de opdracht. 50% na de voltooiing van de opdracht. Bij periodieke facturen dient de betaling 100% vooraf te worden voldaan.

6.3 De Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan de voorcalculatie of begroting die door Ewake wordt opgegeven, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Wanneer de Opdrachtgever aangeeft dat er een slechts een bepaald budget beschikbaar is voor de Dienst, zal dit bedrag alleen gelden wanneer hier duidelijke afspraken over worden gemaakt over de verwachtingen en dit in een nieuwe schriftelijke overeenkomst wordt vastgelegd.

Betalingsvoorwaarden

Artikel 7

7.1 De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op het moment dat de Overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Ewake.

7.2 In de Overeenkomst wordt opgenomen wat de uiterlijke datum is waarop de Opdrachtgever de betaling moet hebben voldaan. Verschuldigde bedragen worden door de Opdrachtgever betaald volgens de overeengekomen dan wel op factuur vermelde betalingscondities. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde betalingen.

7.3 Wanneer de Opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover Ewake hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.

7.4 Wanneer de Opdrachtgever zich heeft verbonden aan een periodieke betalingsverplichting is Ewake gerechtigd om gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen. Dit mag Ewake alleen conform een redelijkerwijs te gebruiken index en met in acht neming van een inlichtingstermijn van 1 maand. Indien de Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is de Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.

7.5 Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de Opdrachtgever, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente, zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, verschuldigd. Indien de Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Ewake de vordering uit handen geven, in welk geval de Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Ewake onverlet.

7.6 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Wijzigingen en meerwerk

Artikel 8

8.1 Indien Ewake door het niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen de werkzaamheden apart worden gedeclareerd / gefactureerd. Deze werkzaamheden of prestaties zullen door de Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Ewake.

8.2 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal leverancier klant desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Revisies

Artikel 9

9.1 Voor zowel content als ontwerpen geldt één gratis revisie. Extra revisies worden als meerwerk gefactureerd op basis van het genoemde uurtarief van €20,-. Wij bespreken altijd vooraf met de Opdrachtgever hoeveel extra uren we verwachten nodig te hebben voor meerdere revisies.

9.2 Revisies die wij moeten doen op grafische website ontwerpen en niet correct aangeleverd materiaal zoals afbeeldingen voor social media zullen als meerwerk op basis van het uurtarief worden berekend.

Aansprakelijkheid

Artikel 10

10.1 Ewake kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst, het maken van een ontwerp, het plaatsen van content op social mediakanalen die door de Opdrachtgever of derden zijn aangeleverd. De klant dient te allen tijde de laatste controle uit te voeren. De klant draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak is. Wanneer de Opdrachtgever schade lijdt doordat Ewake toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel door onrechtmatig handelen door Ewake, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is Ewake verplicht om schade te vergoeden in de vorm van werkbare uren. De schadevergoeding is het aantal uren welke beschikbaar worden gesteld tot vier uren wat gelijk is aan de vergoedingen die de Opdrachtgever onder deze Overeenkomst verschuldigd is en zal niet meer bedragen dan €80,- inclusief BTW. Deze beperking is ook van toepassing per gebeurtenis en op een reeks van samenhangende gebeurtenissen.

10.2 De aansprakelijkheid van Ewake voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant, schade verband houdende met het gebruik van door klant aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door klant aan leverancier voor toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van leverancier verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

10.3 Buiten de in het eerste en tweede lid genoemde gevallen rust op Ewake geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

10.4 De in eerste tot en met derde lid bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Ewake.

10.5 De aansprakelijkheid van Ewake, vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, ontstaat pas wanner de Opdrachtgever Ewake onverwijld schriftelijk in gebreke stelt. Er wordt dan een redelijke termijn gegeven voor de zuivering van de tekortkoming, tenzij nakoming door Ewake blijvend onmogelijk is. De ingebrekestelling dient zo volledig en gedetailleerd mogelijk in te gaan op de tekortkoming, opdat Ewake in de gelegenheid wordt gesteld om adequaat te reageren.

10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan dit schriftelijk bij Ewake meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Ewake vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

10.7 De opdrachtgever vrijwaart Ewake voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door de Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Ewake geleverde zaken, materialen of resultaten.

Overmacht

Artikel 11

11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, wanneer de tekortkoming het gevolg is van overmacht.

11.2 De volgende opsomming bevat een niet-limitatieve beschrijving van overmacht, vanuit Ewake's zijde. Dit laat andere overmacht situaties onverlet:

a. Overmacht van toeleveranciers van Ewake en het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de Opdrachtgever aan Ewake zijn voorgeschreven;

b. Overheidsmaatregelen;

c. Elektriciteitsstoring;

d. Storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten;

e. Algemene vervoersproblemen;

f. Oorlogen, natuurlijke rampen en andere calamiteiten met dezelfde strekking.

11.3 In geval van een aanhoudende overmacht situatie, die langer dan zestig dagen heeft geduurd, heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Wanneer er al, in het kader van de Overeenkomst, is gepresteerd, dan wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.

Beheer en onderhoud Hosting en Domein

Beheer en onderhoud van hosting

Artikel 12

12.1 Ewake zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Ewake opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij in de Overeenkomst anders is opgenomen.

12.2 Uitsluitend indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, heeft de overeenkomst tevens het verzorgen of ter beschikking stellen van back-up-, uitwijk- en recoverydiensten tot voorwerp. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om het hiervoor genoemde te doen.

12.3 Ewake kan de hostingdienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. De buitengebruikstelling zal niet langer duren dan noodzakelijk, deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en deze, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na overleg met klant.

12.4 Ewake zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Ewake. Ewake kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn.

12.5 Wanneer Ewake opmerkt dat er een gevaar kan ontstaan voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Ewake of derden, is Ewake gerechtigd om alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Dit kan in het bijzonder bij situaties zoals het overmatig verzenden van e-mails of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, maar deze lijst is niet limitatief.

Registratie en beheer en onderhoud van domeinnamen

Artikel 13

13.1 Ewake kan bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam. De aanvraag en toekenning en eventueel gebruik hiervan zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende domeinnaamleveranciers. Deze leverancier beslist vervolgens of een domeinnaam toegekend kan worden; Ewake is slechts bemiddelaar en geeft geen garanties.

13.2 De Opdrachtgever ontvangt een bevestiging van Ewake, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd.

13.3 De Opdrachtgever vrijwaart Ewake voor alle schade die verband houdt met een domeinnaam van de Opdrachtgever.

13.4 Ewake is niet aansprakelijk wanneer de Opdrachtgever het recht op een domeinnaam verliest.

13.5 Ewake heeft het recht de domeinnaam en/ of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst. Dit mag overigens pas nadat er een redelijke termijn is gegeven tot nakoming, door middel van een schriftelijke ingebrekestelling.

Notice and take down

Artikel 14

14.1 Opdrachtgever zal zich te allen tijde zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen, in het bijzonder door de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden te eerbiedigen, de privacy van derden te respecteren, niet in strijd met de wet gegevens te verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen te verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma's of data te verspreiden en zich te onthouden van strafbare feiten en schending van enig andere wettelijke verplichting.

14.2 Wanneer zich een situatie voordoet waarin het eerste lid niet in acht wordt genomen, zal de Opdrachtgever op schriftelijk verzoek van Ewake data en/of informatie onverwijld van de systemen verwijderen.

14.3 Teneinde aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is leverancier steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van de afnemer. Ewake is daarmee gerechtigd om naar keuze de data en/of informatie zelf te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

14.4 Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Ewake gerechtigd hiervan aangifte te doen. Ewake kan hierbij alle relevante informatie over de Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties verzoeken in het kader van het onderzoek.

14.5 Wanneer een derde een klacht heeft over de informatie die wordt verstrekt door de Opdrachtgever, zal Ewake een klachtenprocedure in het leven roepen. Als een klacht naar het oordeel van Ewake is gerechtvaardigd, is Ewake gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken.

14.6 Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Ewake gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen.

14.7 Van Ewake kan niet verlangd worden zich een oordeel over gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van klant te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en de Opdrachtgever.

Ontwikkeling van websites

Specificaties en ontwikkeling van website

Artikel 15

15.1 Bij het aangaan van de Overeenkomst is er schriftelijk vastgelegd aan welke specificaties de website moet voldoen. De Partijen zullen meermaals met elkaar, tijdens het ontwikkelingsproces, in overleg treden over de ontwikkeling van de website. Tijdens één of meerdere van die momenten kan de Opdrachtgever wijzigingen aangeven. Dit kan overigens alleen wanneer dit niet leidt tot drastische aanpassingen, die niet overeenkomen met de daarvoor schriftelijk vastgelegde specificaties. Wanneer dit laatste het geval is zullen Partijen opnieuw in onderhandeling treden om tot een nieuwe Overeenkomst te komen.

15.2 De Opdrachtgever zal zorg dragen voor een permanente, actieve en door de organisatie van de Opdrachtgever gedragen inbreng en medewerking van relevante eindgebruikers, onder meer ten aanzien van het testen en ten aanzien van (nadere) besluitvorming. Bij gebreke van tijdige en duidelijke voortgangsbeslissingen van de zijde van de Opdrachtgever conform de projectaanpak die bij de desbetreffende ontwikkelmethode behoort, is Ewake gerechtigd - doch niet verplicht - de naar zijn oordeel passende beslissingen te nemen.

15.3 In de prestatieverplichtingen van Ewake ten aanzien van de ontwikkeling van een website zijn niet begrepen het ter beschikking stellen van een zogeheten 'content management systeem', tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

15.4 In de prestatieverplichtingen van Ewake zijn niet begrepen het onderhoud van de website en/of het verlenen van support aan de gebruikers en/of beheerders daarvan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Aflevering, installatie en acceptatie

Artikel 16

16.1 Wanneer uit de Overeenkomst blijkt dat er niet gehost zal worden bij Ewake, mag Ewake de website op een door hem te bepalen informatiedrager en in een door hem te bepalen vorm aan de Opdrachtgever leveren.

16.2 De Opdrachtgever heeft op de momenten, zoals aangegeven in artikel 8.1 van onderhavige Algemene Voorwaarden, de ruimte om de koers te wijzigen. Wanneer hier geen gebruik van gemaakt wordt, aanvaardt de Opdrachtgever de website in de staat waarin het zich op het moment van aflevering bevindt, 'as it is, where it is'.

Eigendomsvoorbehoud, gebruikersrecht

Artikel 17

17.1 Geleverde zaken blijven eigendom van Ewake totdat alle bedragen die de Opdrachtgever verschuldigd is aan Ewake zijn voldaan

17.2 Ewake stelt de website, die gebouwd is in opdracht van de Opdrachtgever, en de eventueel daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik aan de Opdrachtgever ter beschikking.

17.3 De Opdrachtgever is slechts gerechtigd om wijzigingen aan te brengen, wanneer Ewake hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven, dit in de Overeenkomst is opgenomen of wanneer er een overeenkomst tot support bestaat.

17.4 Het is de Opdrachtgever nimmer toegestaan om de gebouwde website en al haar toebehoren te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, zonder daarbij te vermelden dat de website is ontwikkeld door Ewake.

17.5 Op straffe van in het vorige lid genoemde dient de Opdrachtgever Ewake te vergoeden. De Opdrachtgever is Ewake een bedrag à €750,- per overtreding verschuldigd.

Garantie

Artikel 18

18.1 Ewake zal zich naar beste vermogen inspannen om website fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, indien de fouten binnen drie maanden na acceptatie schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk worden gemeld.

18.2 Ewake bouwt websites die werken in samenhang met de laatste twee versies van de browser: Firefox, Chrome, Edge en Safari en de laatste versie van Internet Explorer. Indien de klant niet gebruikt maakt van een deze laatste versies kan het zijn dat de website mogelijk niet zal werken doordat oudere browser versies de website niet ondersteund. Ook eventuele andere programmatuur, evenmin goede werking in samenhang met alle soorten apparatuur en diensten van derden kunnen hier invloed op hebben.

18.3 Ewake kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van website herstel in rekening brengen indien er sprake is van gebruikersfouten of onoordeelkundig gebruik van de Opdrachtgever of de beheerder van de Opdrachtgever.

Slotbepalingen

Wijzigingen op algemene voorwaarden

Artikel 19

19.1 Ewake behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

19.2 Voorwaarden van reeds gesloten overeenkomsten kunnen ook door Ewake gewijzigd worden. Hiervoor moet Ewake wel een aankondiging doen, en moet een termijn van 30 dagen in acht nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd doorgevoerd worden, zonder dit aan te kondigen.

19.3 Wanneer de Opdrachtgever niet de voorwaarden verlangt te accepteren, kan de Opdrachtgever de overeenkomst beëindigen op het moment dat de nieuwe voorwaarden in werking treden. Dit dient dan wel binnen de periode, aangegeven in het tweede lid, aangegeven te worden.

Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 20

20.1 Op de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Ewake wordt beheerst door Nederlands recht.

20.2 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.